Advisors

1. Jawatankuasa boleh, jika difikirkan perlu, melantik orang-orang yang layak menjadi penasihat/ penaung bagi Pertubuhan ini dengan syarat orang yang dilantik iti menyatakan persetujuan secara bertulis.